fbpx
Dogdancing Brno

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Přihlášením se na online kurz nebo výcvikovou lekci a zaplacením objednávky online kurzu nebo výcvikové lekce souhlasí kupující/uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

 

 1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem služeb online kurzu a výcvikových lekcí je Mgr. Kristýna Hrnčířová, Ph.D., IČ: 02170027, bydlištěm Oslavanská 343, 664 11, Zbýšov, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“ / „Prodávající“).

1.2. Kupující je fyzická či právnická osoba, která učinila objednávku online kurzu Poskytovatele (dále jen „Kupující“)

1.3. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která pravidelně navštěvuje výcvikové lekce Poskytovatele a učinila objednávku online kurzu „Studijní materiály pro kurzisty“ (dále jen „Uživatel“)

 

 1. Předmět služby

2.1. Předmětem služby je právo Kupujícího/Uživatele na přístup k lektorským video lekcím a studijním materiálům a dalším službám Poskytovatele na webu provozovaném Poskytovatelem www.dogdancingbrno.cz (dále jen „online kurz“).

 

 1. Rozsah služby

3.1. Uhrazením ceny online kurzu získává Kupující právo na přístup k objednanému online kurzu Poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje.

3.2. Na základě přihlášení na online kurz „Studijní materiály pro kurzisty“ získává Uživatel, který pravidelně navštěvuje výcvikové lekce Poskytovatele, právo na bezplatný přístup ke studijním materiálům online kurzu. Toto právo je nenárokové a je zcela závislé na rozhodnutí Poskytovatele. Délka trvání tohoto práva je také zcela závislá na rozhodnutí Poskytovatele.

 

 1. Práva a povinnosti Kupujícího/Uživatele

4.1. Kupující je povinen uhradit stanovenou cenu online kurzu, a to bezhotovostně bankovním převodem. Cena je stanovena na webových stránkách Poskytovatele a je součástí základních informací o kurzu.

4.2. Kupující má právo využívat služby objednaného online kurzu.

4.3 Uživatel má právo využívat služby objednaného kurzu „Studijní materiály pro kurzisty“ na základě rozhodnutí Poskytovatele.

4.4. Kupující/Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 10 – Ochrana autorských práv.

 

 1. Objednávka

5.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na webových stránkách Poskytovatele. Kupující objednává předmět koupě vyplněním a odesláním přihlášky na konkrétní kurz ve formuláři Google. Toto přihlášení je právně závazné a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě online kurz a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující přihlášením na kurz stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami na webové stránce Poskytovatele a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena přihlášením Uživatele na konkrétní kurz.

5.2 Uživatel prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na webových stránkách Poskytovatele. Uživatel objednává přístup k obsahu online kurzu „Studijní materiály pro kurzisty“ vyplněním a odesláním přihlášky ve formuláři Google. Uživatel přihlášením na kurz stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami na webové stránce Poskytovatele a že s nimi souhlasí.

 

 1. Kupní cena, daňový doklad

6.1. Na webu Poskytovatele v informacích o daném kurzu jsou uvedeny všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny jako konečné. Prodávající není plátcem DPH.

6.2. Informace o kupní ceně a platební podmínky jsou součástí informací o kurzu na webu Poskytovatele.

6.3. Doklad o zaplacení bude Kupujícímu vystaven a zaslán na zadanou emailovou adresu na základě zaplacení stanovené kupní ceny. Tento doklad slouží jako doklad o zakoupení online kurzu.

 

 1. Způsob a forma platby

Platba za online kurz je možná pouze bankovním převodem na účet Poskytovatele.

 

 1. Garance vrácení peněz

8.1. Při objednání online kurzu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to v rámci 14 dnů. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: [email protected] s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie daňového dokladu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů a to bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je kupujícímu odebrán přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online kurzu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce.

8.2. Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou prostřednictvím e-mailu [email protected] Pro podání reklamace či námitky není předepsán zvláštní formulář, z vyjádření kupujícího musí jen vždy vyplývat, v čem spočívá jeho reklamace či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Poskytovatel nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, s tím, že Kupující o tom bude vyrozuměn e-mailem a pokud Poskytovatel Uživateli zcela nevyhoví, své rozhodnutí odůvodní.

 

 1. Práva a povinnosti Poskytovatele

9.1. Poskytovatel má povinnost nastavit Kupujícímu přístupová práva k objednanému online kurzu nejpozději v den zahájení kurzu. Lekce kurzu budou zveřejňovány postupně dle harmonogramu uvedeném v informacích o online kurzu, nebo dle potřeb účastníků online kurzu na základě vzájemné dohody Kupujících s Prodávajícím.

9.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Kupujícího k online kurzu za předpokladu, že Kupující bude porušovat článek 10 těchto podmínek.

9.3. Poskytovatel má právo kdykoliv ukončit přístup Uživatele k online kurzu „Studijní materiály pro kurzisty“ v případě, že bude porušovat článek 10 těchto Podmínek anebo na základě svého rozhodnutí.

9.4. Objednáním online kurzu a sdělením e-mailové adresy uděluje Kupující/Uživatel Poskytovateli souhlas, aby tuto e-mailovou adresu používal pro propagaci svých služeb, jakož i služeb svých obchodních partnerů. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Kupujícího/Uživatele o svých dalších službách, resp. o dalších službách jeho obchodních partnerů, a to s využitím e-mailové adresy Kupujícího/Uživatele, přičemž Kupující/Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Kupujícímu/Uživateli v případě, že mu toto Kupující/Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.

9.5. Kupující/Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

 

 1. Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele

10.1. Online kurz je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Kupujícímu/Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

10.2. Kupující/Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou studijní materiály online kurzu umístěny.

10.3. Kupující/Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám soubory, které v rámci online kurzu získal ke stažení. Tyto jsou určeny pouze pro jeho soukromou potřebu.

10.4. Kupující/Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu k online kurzu. Kupující/Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Kupující/Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám.

10.5. V případě prokázaného porušení tohoto článku 10 zaplatí Kupující/Uživatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

10.6. Kupující/Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Kupující/Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení online kurzu. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí Kupující/Uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.

 

 1. Závěrečná ustanovení

11.1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Kupující/Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Kupujícím/Uživatelem při objednávce online kurzu, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Kupujícím/Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Kupující/Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

11.2. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

11.3. Kupující/Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci online kurzů Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Kupujícího/Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Kupující/Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých kupujících/uživatelů a jejich případné následky. Ustanovení 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Kupujícího/Uživatele nedopadá.

11.4. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Kupujícím/Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

11.5. Komunikace mezi Poskytovatelem a Kupujícím/Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

11.6. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 4.11.2018. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Kupující/Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.